×

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

اقتصادی که در دومین کشور پهناور جهان بنا شده است دارای پایه های مستحکم و باثباتی است که اگر به این نکات، امنیت بالای مالی، هزینه های نسبتاً پائین و سوددهی بالا را نیز اضافه کنیم، به این نتیجه می رسیم که کانادا یکی از بهترین کشورها از لحاظ سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. مدیران و تجاری که قصد سرمایه گذاری در کانادا دارند با برنامه های متعددی از طرف دولت فدرال و استانی کانادا مواجه خواهند شد. این برنامه های تجاری، سرمایه گذاری و کارآفرینی به افرادی که از نظر مالی توانایی بالایی داشته و بینش و دید وسیع اقتصادی و مهارت های کارآفرینی دارند کمک می کند که هم بتوانند در این کشور اقامت پیدا کرده و هم کسب و کار خود را رونق بخشند. ضمن اینکه دولت کانادا نیز از این افراد به دلیل اینکه باعث رشد چشمگیر بازار کار کشور و رونق کسب و کار و به تبع آن رشد و بهبود شرایط اقتصادی کشور می گردند، قطعاً استقبال می کند.

انواع روش های سرمایه گذاری که به تبع آن به اقامت دائم در کانادا ختم خواهد شد، به شرح زیر می باشند:

1. سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی

2. سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خود اشتغالی)

3. سرمایه گذاری از طریق استارت آپ (Start Up)

 


 

Mr. Aidin Tashvighi

Manager of Admission, Visa & Immigration

Angels Wing Horizon Co. LTD

+98 (21) 750 35000

+98 (912) 973 6100

+98 (912) 973 6100

https://t.me/angelflight

# angelflight.ir

info@angelflight.ir

www.angelflight.ir

 

 

 

 


مرکز اطلاعات و ارزیابی کانادا (ECA)

(Educational Credential Assessment (ECA

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

مدارک مورد نیاز در سیستم اکسپرس انتری

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

امتیازبندی سیستم چگونه است

مراحل سیستم اکسپرس انتری

ترتیب مراحلی که این سیستم دارد، چگونه است

کلیات سیستم اکسپرس انتری

توضیح کلی در ارتباط با سیستم اکسپرس انتری کانادا

مهاجرت پرستار به کانادا

مهاجرت به کانادا و مزایای مهاجرت پرستار به کانادا

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ (Start-up)

سرمایه گذاری از طریق ویزای استارت آپ مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی (خوداشتغالی)

سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی (PNP)

سرمایه گذاری از طریق برنامه های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه گذاری در کانادا که منجر به اخذ اقامت دائم می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.