×

لیستی تقریبا کامل از مشخصات قاره ها،کشورها و پایتختهای آنها و همچنین واحد پول هایشان تهیه شده است...

پایتخت کشورها در هر قاره

افزودن نظر