×

سوالاتی که در این بخش باید پاسخ دهید علیرغم تاثیراتی که در دیدگاه آفیسر و بازخورد اداره مهاجرت میگذارد...

3- اکانت خود را ساخته ام ولی متوجه برخی سولات داخل اکانت نمیشوم

سوالاتی که در این بخش باید پاسخ دهید علیرغم تاثیراتی که در دیدگاه آفیسر و بازخورد اداره مهاجرت میگذارد، در تکمیل مدارک شما و ارایه برخی مستندات(لازم یا بیهوده) نیز دخالت مستقیم دارد. بنابراین هر پاسخ اشتباه مانند این است که شما تصمیمو درخواست خود را به اشتباه به اداره مهاجرت تفهیم کنید. سوالاتی که دارید را دقیقا توضیح دهید، از صفحه مورد نظراسکرین شات گرفته وهمراه با شماره تماسی برای ما ایمیل کنید. پاسخ شما ظرف 48 ساعت ارسال خواهد شد.

جهت بررسی شرایط خود برای اقامت در اروپا و کانادا، فرم‌ارزیابی را در وبسایت ما تکمیل کنید.

افزودن نظر