×

آندسته از مدارک و اطلاعاتی که در یک پرونده مهاجرتی خواه از نوع بلند مدت یا خواه کوتاه مدت به اداره مهاجرت کشور مقصد ارائه میشود...

8- نیاز دارم بدانم چه مدارکی در پرونده من آپلود شده ؟

آندسته از مدارک و اطلاعاتی که در یک پرونده مهاجرتی خواه از نوع بلند مدت یا خواه کوتاه مدت به اداره مهاجرت کشور مقصد ارائه میشود، با توجه به سیاستهای هر کشور در اکثر مواقع به صورت بلند مدت ذخیره میشوند.این موضوع در اداره مهاجرت کانادا به مدت 10 سال اجرا میشود.با توجه به موضوع اشاره شده، توجه و دقت در ارائه مدارک و اطلاعات و همینطور برای متقاضیانی که سابقه درخواست ویزا داشته اند به شدت، اهمیت پیدا میکند. در شرایطی که تعارضی در اطلاعات قدیم و جدید متقاضی از سوی اداره مهاجرت کشور کانادا رویت شود، پرونده با عنوان پرونده غیر قابل بررسی معلق میشود.
از سویی وکلای اداره مهاجرت این قدرت را دارند تا به اطلاعات و مدارکی که موکلین سابقا به اداره مهاجرت کانادا ارائه کرده اند، دسترسی داشته باشند.درصورتیکه تمایل دارید به این اطلاعات دست یابید، ایمیلی با همین محتا برای مجموعه ما ارسال کنید

Email: info@angelflight.ir

افزودن نظر